Afspraken binnen Het Noordik

Een goede school betekent een veilige school. Jezelf veilig voelen is namelijk belangrijk om te durven zijn wie je bent.

Op CSG Het Noordik willen we je een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Een plek met een open sfeer waarin we respect en begrip voor elkaar hebben.

Een veilige school ontstaat ook door duidelijke regels en afspraken.

Omgangsregels

 • Wij gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de schoolgemeenschap.
 • We respecteren elkaar met alle verschillende opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken. We discrimineren elkaar niet.
 • Wij mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat in de school.
 • Wij maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • Wij gebruiken geen racistische en/of seksistische taal. Ook vermijden wij grof taalgebruik en taal die kwetsend is voor anderen.
 • Wij pesten niet.
 • Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar het mogelijk en nodig is.
 • We spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp in van anderen als dat nodig is.
 • We helpen elkaar ons aan de regels te houden.

Computer- en internetgebruik

Wat mag je wel en niet downloaden op een pc van de school? Wanneer is er sprake van hate-mail? Kortom: waar ligt de grens van wat wel en niet mag?
In de Gedragscode computer- en internetgebuik heeft CSG Het Noordik de regels en gedragscodes over het gebruik van e-mail en internet door leerlingen en medewerkers vastgelegd.

gedragscode computer en internetgebruik

Digitale gedragscode

Hoe gaan we met elkaar om op de social media? Wat mag wel en wat mag niet? Om de sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers van Het Noordik in deze digitale tijd te waarborgen heeft de school in samenwerking met leerlingen en ouders een gedragscode opgesteld.

Digitale gedragscode

Pesten

Pesten en agressie gaan we zoveel mogelijk tegen, dit doen we aan de hand van het Pestprotocol en heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Schoolveiligheidsplan

Meer lezen over fysieke en sociale veiligheid op CSG Het Noordik? Lees dan ook ons schoolveiligheidsbeleidsplan (2016)

Leerlingenstatuut

De rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut (2016) .

Het statuut kun je ook inzien in de mediatheek, leerlingenopvang of de administratie.

Protocol schorsing en verwijdering

Het kan soms gebeuren dat een leerling geschorst of van school verwijderd wordt. Bijvoorbeeld in geval van geweld, seksueel misbruik of racisme. In welke gevallen er tot een dergelijke maatregel wordt overgegaan en welke procedures er dan gevolgd worden, staat beschreven in het volgende protocol:

Protocol schorsing en verwijdering leerlingen

Medicijnverstrekking en medisch handelen

In principe worden er geen medicijnen verstrekt aan leerlingen. Hoe de school handelt in de volgende situaties:

 • wanneer een leerling ziek wordt op school,
 • het verstrekken van medicijnen op verzoek,
 • medisch handelingen

staat uitgebreid omschreven in het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Integriteitscode

De integriteitscode is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school. De code voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, en past in de visie van Het Noordik op een (sociaal) veilige school en op de manier waarop collega’s met elkaar om horen te gaan.

De integriteitscode bevat regels die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van Het Noordik.

Integriteitscode CSG Het Noordik

Klokkenluidersregeling

Hoe te handelen bij het vermoeden van een misstand is vastgelegd in de klokkenluidersregeling. De regeling geeft een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

Klokkenluidersregeling CSG Het Noordik

Gescheiden ouders

Welke rechten en plichten er gelden in het geval de ouders van een leerling gescheiden zijn, zijn vastgelegd in het

Protocol rechten gescheiden ouders

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens

Het Noordik wil een veilige school zijn voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Dit dragen we ook uit in onze visie. Onderdeel daarvan is dat we, overeenkomstig de voorschriften in de wet, zorgvuldig met leerlinggegevens (en ook personeelsgegevens) omgaan. Met de komst van nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) krijgen wij als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van onze leerlingen goed te beschermen. In het privacyreglement verwerking leerlinggegevens leest u hoe we dit hebben geregeld.

Afspraken in Vroomshoop

De school, die vormen we met zijn allen: leerlingen, docenten, directie en onderwijsondersteunend en -begeleidend personeel.
We hebben begrip en respect voor elkaar als medemens, geven elkaar de ruimte voor de eigen ontwikkeling en we zijn bereid om voor elkaar op te komen. De volgende zaken vinden we belangrijk:

  • openheid en vertrouwen
  • samenwerken en verantwoordelijkheid
  • respect en persoonlijke ontwikkeling
  • kwaliteit en veilig.

Om dit te bereiken zijn afspraken en regels nodig. Zoals de leefbaarheidsregels die je hiernaast ziet en de gedragsregels hieronder.

Gedragsregels Vroomshoop

Algemeen
A. Ik behandel de ander met respect.

Bij binnenkomst
B. Ik zorg dat ik op tijd bij het lokaal ben.
C. Ik kom rustig het lokaal binnen.

Tijdens de les
D. Ik zorg dat ik alle spullen bij me heb.
E. Ik ben stil tijdens de uitleg, luister naar een ander en steek mijn vinger op als ik iets te vragen heb.
F. Ik werk aan de opdrachten.
G. Ik los een meningsverschil met de docent na de les op.
H. Ik let op mijn taalgebruik en op mijn volume.

Aan het einde van de les
I. Ik schrijf mijn huiswerk op
J. Ik wacht op mijn plek tot de bel gaat.

Het schoolgebouw
K. Ik hou de school netjes en ruim mijn eigen rommel op.
L. Ik zit niet aan andermans spullen.
M. Ik heb mijn mobiele telefoon in de lokalen uit en in mijn boekentas.

Thuis
N. Ik maak mijn huiswerk en leer mijn toetsen.
O. Ik heb mijn werkstukken of andere opdrachten op de afgesproken datum af en lever het bij de docent in.

Protocollen Te laat/Spijbelen/Uitsturen

Leefbaarheidsregels

Ik help mee aan een nette en opgeruimde school.

Ik heb alles voor elkaar wat nodig is voor de les.

Ik zorg ervoor dat ziekte of afwezigheid wordt doorgegeven.

Ik ben op school niet in het bezit van alcohol, drugs of wapens.

In het lokaal heb ik geen jas aan of enige vorm van hoofdbedekking op mijn hoofd

Het gebruik van mobiele telefoon, radio, walkman of andere vorm van elektronische apparatuur is in de les niet toegestaan, tenzij de docent anders beslist.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van (brom)fietsen, kleding en andere privé-spullen van leerlingen.

We zijn een rookvrije school.