Leerlingbegeleiding “de LB”

De school heeft een centraal meldpunt voor problemen van allerlei aard: de LB. Hier kun je je melden als je bijvoorbeeld problemen hebt met ziekmeldingen, je af moet melden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest. Bij de LB word je altijd opgevangen. Tijdens schooluren is hier altijd iemand aanwezig.

Mentoren, leerlingcoördinatoren en teamleiders

De mentor, het eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas en kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij pesten. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bezoekt voor de Kerst alle brugklasleerlingen thuis, dit geldt ook voor nieuwe leerlingen in andere klassen. Zit je in een hogere klas, dan bezoekt hij of zij je alleen als er aanleiding voor is. Ook kunnen jij en je ouders een 10-minutengesprek voeren met de mentor of met een aantal docenten. Indien nodig, kunnen ze altijd contact opnemen met de mentor, de docenten of coördinator.

Leerlingcoördinatoren en teamleiders

Leerlingcoördinatoren ondersteunen de mentoren bij zaken die spelen rondom leerlingen zoals verzuim, gedrag, verlofaanvragen.

Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs dat gegeven wordt aan de leerlingen en zijn aanspreekpunt voor de docenten en zijn eindverantwoordelijk voor leerlingzaken.

Kijk voor de gegevens van de teamleiders op de pagina contact.

Passend onderwijs

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen

Passend onderwijs in Vroomshoop

We bieden ons onderwijs adaptief en gedifferentieerd aan. Dit betekent dat er in de verschillende lessen die worden aangeboden, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen.

Pluspunt

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen de school, kunnen gebruik maken van het Pluspunt. Hier worden leerlingen begeleid door een orthopedagoog en ambulant begeleider. Zij zijn gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze bespreken met de leerlingen wat het probleem is en zoeken samen met de leerlingen naar mogelijke oplossingen. Verder geven de medewerkers van het Pluspunt handreikingen aan de lesgevenden, zodat op de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden ingespeeld.

Extra begeleiding in Vroomshoop

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met agressief gedrag of geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie.

Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Op de locatie Noordikslaan bestaat een gespreksgroep van leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen, kun je je melden bij de vertrouwensdocent op jouw locatie.

Bij ernstige klachten kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer we ons zorgen maken om jou, kun je besproken worden in het interne Schoolondersteuningsteam (SOT) en zonodig hier naar worden doorverwezen. Dit om de hulp te kunnen bieden die bij jou past. Indien nodig kun je ook een anti-pest coördinator inschakelen.

De vertrouwenspersoon:
dhr. J. Alferink j.alferink@noordik.nl

Mevr. M. Hansen m.hansen@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:
dhr. J. Warnier j.warnier@noordik.nl

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie

In de eerste klas wordt een dyslexie screening afgenomen. Aan de hand van deze resultaten vindt eventueel verder onderzoek plaats. Een dyslexieverklaring kan niet door de school afgegeven worden. Hiervoor wordt een externe instantie ingeschakeld in samenspraak met ouders. De leerlingen met dyslexie krijgen training in het gebruik van Kurzweil en krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van hulpmiddelen en ondersteuning. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met mevr. van den Houten: ma.vandenhouten@noordik.nl

Dyscalculie

Leerlingen met een dyscalculieverklaring krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals een eigen rekenmachine, een CvE rekenkaart, een half uur extra tijd, de mogelijkheid om terug te bladeren in de toets en ze mogen (mits er een dossier is samengesteld) de ER-toets maken (het maken van deze toets kan echter wel gevolgen hebben voor vervolgstudies). Bij het centraal examen is alleen een tijdsverlenging toegestaan.

Huiswerkklas

De huiswerkklas is er voor jou als je moeite hebt met het inplannen van huiswerk of niet goed weet hoe je maak- of leerwerk moet aanpakken. Je komt na je laatste les werken bij de huiswerkklas en je gaat naar huis wanneer het huiswerk en leerwerk af is. Zo hoef je thuis (bijna) niks meer te doen voor school en kan je genieten van je vrije middag. De huiswerkklas is open vanaf maandag tot en met donderdag en vindt op school plaats.

Aanmelden

Aan de huiswerkklas zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via de mentor. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) tekenen hiervoor een contract. Je bent ingeschreven voor 1 rapportperiode en je bepaalt in overleg met de begeleider welke middagen je aanwezig bent.

Leer leren en leer plannen

De huiswerkklas is geen bijles. De begeleider helpt je natuurlijk met al je huiswerkvragen, maar je wordt niet bijgespijkerd. Wel word je goed voorbereid voor proefwerken en schriftelijke overhoringen. Je gaat leren hoe je woordjes moet onthouden, hoe je een wiskunde proefwerk moet leren en hoe je een sterk werkstuk maakt. Ook leer je plannen. Je ontvangt een planner en deze ga je, wanneer je bij de huiswerkklas bent, samen met de begeleider invullen. Na een paar middagen bij de huiswerkklas ga je merken dat het inplannen van je huiswerk rust geeft.

Voor meer informatie en vragen mail naar s.weghorst@noordik.nl

Remedial teaching

Je kunt op school een achterstand oplopen door diverse omstandigheden zoals een verkeerde werk- of studiemethode, je thuissituatie of persoonlijke problemen. Mocht dit zo zijn, dan is er extra begeleiding voor je beschikbaar. Dit heet remedial teaching.

Studie- en beroepskeuze

Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. De decaan en je mentor kunnen je hierbij helpen.

Gedurende je schoolloopbaan op het Noordik Vroomshoop volg je een LOB-programma (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding). Door middel van opdrachten en activiteiten leer je jezelf kennen en werk je steeds verder toe naar het maken van loopbaankeuzes. Een belangrijk onderdeel is het maken van een profielkeuze.

Op het VMBO maak je bijvoorbeeld in de loop van het tweede jaar je profielkeuze, op de HAVO/VWO kies je in de loop van het derde jaar je profiel.

Je bereid je profielkeuze samen met je mentor, decaan en docenten voor. Je gaat kiezen voor een richting, een profiel. Er zijn op het VMBO 10 verschillende profielen. De profielen die we op de locatie in Vroomshoop aanbieden zijn de volgende:

  • Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en Welzijn (ZW)
  • Economie en Ondernemen (EO)

Op de HAVO/VWO kan je kiezen uit de vier profielen die we in Nederland kennen:

  • Natuur en techniek (NT)
  • Natuur en gezondheid (NG)
  • Economie en maatschappij (EM)
  • Cultuur en maatschappij (CM)

Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd om je te helpen met het maken van een keuze. In het eerste en tweede leerjaar volg je het vak Mens en Werk. Tijdens deze lessen leer je over de verschillende profielen en ga je ook met deze profielen aan de slag. Ook organiseren we de Beroepen Doedagen in Hardenberg voor tweedejaars leerlingen, de scholenmarkt voor derde- en vierdejaars, bedrijfsbezoeken, scholenbezoeken etc.

De decaan kan je ook helpen wanneer je het lastig vindt om keuzes te maken. De decaan onderhoudt contacten met de verschillende MBO-scholen en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je kan ook bij de decaan terecht voor vragen over studiefinanciering, een vervolgstudie of voor een beroep. De decaan kan je hierover informatie geven en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. Jij, maar ook je ouders, kunnen op afspraak met de decaan overleggen (d.docter@noordik.nl).

Incidentele begeleidingslessen

Mocht je door verhuizing, ziekte of andere oorzaken een achterstand hebben opgelopen dan kun je rekenen op speciale begeleiding. Er is bijvoorbeeld studiebegeleiding op dinsdag. Deze begeleiding wordt gegeven door de eigen vakdocent. De begeleidingslessen kun je bezoeken nadat je een afspraak met de docent hebt gemaakt.

Faalangst en sociale vaardigheden

Faalangsttraining

Leerlingen die lijden onder hun angst om te presteren kunnen hier op school faalangsttraining krijgen. Dit gebeurt in een groep van medeleerlingen met eenzelfde situatie.

Per periode worden er twee groepen gemaakt. Eentje voor de brugklas en eentje voor tweede, derde en vierdejaars. Voor de vierdejaars is er daarnaast ook een examenvreestraining.

De trainingen starten na de herfstvakantie, zodat alle leerlingen eerst aan hun nieuwe klas en aan nieuwe docenten gewend zijn. Mochten er leerlingen zijn die duidelijk eerder behoefte hebben aan hulp, die een mentor of docent op dat moment niet kan bieden, dan kan er eerder worden gestart.

De bijeenkomsten vinden eens per twee weken plaats. Het is uiteindelijk bedoeld om de leerling verder te helpen, zonder dat deze te vaak waardevolle lesstof mist (hetgeen weer kan leiden tot stress).

SoVa Training

Leerlingen die om verschillende redenen moeite hebben met sociale interactie kunnen worden aangemeld voor een SoVa-training. Hierin leren de leerlingen bijvoorbeeld om voor zichzelf op te komen of juist weten wanneer zij zich ingetogener moeten gedragen (afhankelijk van het type leerling). De training vindt plaats in groepsverband met gelijkgestemden en duurt één periode. Mocht er behoefte zijn aan meer begeleiding, dan kan dit in overleg.

De trainingen starten na de herfstvakantie, zodat alle leerlingen eerst aan hun nieuwe klas en aan nieuwe docenten gewend zijn. Mochten er leerlingen zijn die duidelijk eerder behoefte hebben aan hulp dan starten we de trainingen eerder.

Examenvreestraining

Voor de examenklassen is er een speciale examenvrees training. Hierbij gaat het om leerlingen die lijden onder de spanning die zij opdoen voor het examen. Het verschilt per leerling wanneer deze spanning zich uit. De één ondervindt het ineens tijdens SE1, een ander in het begin van de vierde klas en weer een ander pas kort voor de examens. Deze angst kan ook ineens ontstaan bij leerlingen die voorheen nergens last van hadden.

Ter verduidelijking, examenvreestraining is iets anders dan examentraining.

De training start in de tweede week na de kerstvakantie. Mentoren en aangemelde leerlingen ontvangen tegen deze tijd een rooster voor de zes bijeenkomsten. Hierin leren zij hoe ze zich op de juiste wijze kunnen voorbereiden, hoe ze om moeten gaan met hun negatieve gedachten en hoe ze de stress kunnen laten afvloeien.