Leerlingbegeleiding “de LB”

De school heeft een centraal meldpunt voor problemen van allerlei aard: de LB. Hier kun je je melden als je bijvoorbeeld problemen hebt met ziekmeldingen, je af moet melden wanneer je je ziek voelt of wanneer je uit de klas bent gestuurd of wordt gepest. Bij de LB word je altijd opgevangen. Tijdens schooluren is hier altijd iemand aanwezig.

Mentoren, leerlingcoördinatoren en teamleiders

De mentor, het eerste aanspreekpunt

De mentor is de contactpersoon van een klas en kan bemiddelen bij het oplossen van moeilijkheden met leren of bij pesten. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor bezoekt voor de Kerst alle brugklasleerlingen thuis, dit geldt ook voor nieuwe leerlingen in andere klassen. Zit je in een hogere klas, dan bezoekt hij of zij je alleen als er aanleiding voor is. Ook kunnen jij en je ouders een 10-minutengesprek voeren met de mentor of met een aantal docenten. Indien nodig, kunnen ze altijd contact opnemen met de mentor, de docenten of coördinator.

Leerlingcoördinatoren en teamleiders

Leerlingcoördinatoren ondersteunen de mentoren bij zaken die spelen rondom leerlingen zoals verzuim, gedrag, verlofaanvragen.

Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs dat gegeven wordt aan de leerlingen en zijn aanspreekpunt voor de docenten en zijn eindverantwoordelijk voor leerlingzaken.

Kijk voor de gegevens van de teamleiders op de pagina contact.

Passend onderwijs

Wij leren en werken op CSG Het Noordik in een sfeer van vertrouwen, openheid en aandacht. Wij houden rekening met talenten, eigenschappen en de persoonlijke situatie van onze leerlingen

Passend onderwijs in Vroomshoop

We bieden ons onderwijs adaptief en gedifferentieerd aan. Dit betekent dat er in de verschillende lessen die worden aangeboden, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen.

Pluspunt

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben binnen de school, kunnen gebruik maken van het Pluspunt. Hier worden leerlingen begeleid door een orthopedagoog en ambulant begeleider. Zij zijn gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze bespreken met de leerlingen wat het probleem is en zoeken samen met de leerlingen naar mogelijke oplossingen. Verder geven de medewerkers van het Pluspunt handreikingen aan de lesgevenden, zodat op de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden ingespeeld.

Extra begeleiding in Vroomshoop

Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinator

Als je te maken krijgt met agressief gedrag of geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie, dan kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Deze docent zal door middel van een aantal persoonlijke gesprekken helderheid proberen te krijgen over je situatie.

Ook met vragen over (homo)-seksualiteit of over je seksuele geaardheid, kun je terecht bij de vertrouwensdocent. Op de locatie Noordikslaan bestaat een gespreksgroep van leerlingen waarin met elkaar over deze vragen gesproken wordt. Wanneer je daaraan wilt deelnemen, kun je je melden bij de vertrouwensdocent op jouw locatie.

Bij ernstige klachten kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De school heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Wanneer we ons zorgen maken om jou, kun je besproken worden in het interne Schoolondersteuningsteam (SOT) en zonodig hier naar worden doorverwezen. Dit om de hulp te kunnen bieden die bij jou past. Indien nodig kun je ook een anti-pest coördinator inschakelen.

De vertrouwenspersoon:
dhr. J. Alferink j.alferink@noordik.nl

Anti-pestcoördinator:
dhr. J. Warnier j.warnier@noordik.nl

Dyslexie en dyscalculie

In de eerste klas wordt een dyslexie screening afgenomen. Aan de hand van deze resultaten vindt eventueel verder onderzoek plaats. Een dyslexieverklaring kan niet door de school afgegeven worden. Hiervoor wordt een externe instantie ingeschakeld in samenspraak met ouders.

De leerlingen met dyslexie krijgen training in het gebruik van Kurzweil. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van hulpmiddelen en ondersteuning, zoals het gebruik van Kurzweil, gesproken tekst, toetsen met lettertype Arial 12, extra tijd en een versoepelde normering op spelling.

Dyscalculie

Leerlingen met een dyscalculieverklaring krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals een eigen rekenmachine, een CvE rekenkaart, een half uur extra tijd, de mogelijkheid om terug te bladeren in de toets en ze mogen (mits er een dossier is samengesteld) de ER-toets maken (het maken van deze toets kan echter wel gevolgen hebben voor vervolgstudies). Bij het centraal examen is alleen een tijdsverlenging toegestaan.

Huiswerkklas

De huiswerkklas is er voor alle leerlingen die een rustige plek zoeken om hun huiswerk te maken of om te leren voor toetsen. Ook leerlingen die thuis geen huiswerk kunnen maken, kunnen zich opgeven voor de huiswerkklas.

Huiswerkklas is géén bijles
Er wordt toezicht gehouden en je kunt de begeleider natuurlijk altijd iets vragen, maar het is geen bijles. Je doet gewoon je normale huiswerk op school, maar wordt niet bijgespijkerd.

Hoe werkt het?
Je kunt je voor de huiswerklas inschrijven via je mentor. Je kunt je aanmelden voor 1, 2, 3 of 4 middagen in de week. Je bent dan ingeschreven voor tenminste 1 rapportperiode. Je bent dan wel verplicht om te komen. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) tekenen hiervoor een contract.

Wanneer is de huiswerkklas?
De huiswerkklas is er ‘s middags van maandag tot en met donderdag. Ben je eerder klaar met het maken van je huiswerk, dan mag je naar huis.

Wie begeleiden de huiswerkklas?
Voor de organisatie en de begeleiding hebben we een professioneel instituut ingehuurd.

Wat kost het?
Deelname aan de huiswerkklas is gratis.

Remedial teaching

Je kunt op school een achterstand oplopen door diverse omstandigheden zoals een verkeerde werk- of studiemethode, je thuissituatie of persoonlijke problemen. Mocht dit zo zijn, dan is er extra begeleiding voor je beschikbaar. Dit heet remedial teaching.

Motorische remedial teaching

Een minder goed ontwikkelde motoriek kan leiden tot een verkeerde manier van bewegen. Door middel van speciale oefeningen kan worden voorkomen dat je op latere leeftijd problemen krijgt door een verkeerde lichaamshouding.

Studie- en beroepskeuze

Je krijgt in het voortgezet onderwijs vaak te maken met keuzes. Bijvoorbeeld voor een vervolgstudie of voor een beroep. De decaan kan je hierover informatie geven en helpt je belangrijke toekomstbeslissingen te nemen. De decaan kan je ook informatie geven over studiefinanciering.
Jij, maar ook je ouders, kunnen op afspraak met de decaan overleggen.

mevr. D. Docter d.docter@noordik.nl

Incidentele begeleidingslessen

Mocht je door verhuizing, ziekte of andere oorzaken een achterstand hebben opgelopen dan kun je rekenen op speciale begeleiding. Er is bijvoorbeeld studiebegeleiding op dinsdag. Deze begeleiding wordt gegeven door de eigen vakdocent. De begeleidingslessen kun je bezoeken nadat je een afspraak met de docent hebt gemaakt.

Faalangst en sociale vaardigheden

Door faalangst of examenvrees kan het zijn dat je schoolresultaten tegenvallen. Faalangst wil zeggen dat je bang bent dat je niet goed presteert. Mocht je er last van hebben, dan kun je deelnemen aan een faalangst- en examenvreesreductie training. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen.

Sociale vaardigheden

Aan de hand van SoVatraining besteden we ook aandacht aan het sociaal functioneren in de groep of in de klas.

Taal en rekenen

Op de vmbo-vestigingen van Het Noordik is er extra aandacht voor taal en rekenen. Op elke vestiging is een route uitgestippeld, waarbij je op een leuke manier met taal en rekenen aan de slag gaat. De vestiging Vroomshoop heeft een lessenserie taal opgezet en tevens rekenen als volwaardig vak opgenomen in de lessentabel. Het vak wordt gegeven in alle leerjaren.